Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12, 8-11)
Animatorzy są odpowiedzialni za poszczególne diakonie we Wspólnocie. Ich zadaniem jest koordynowanie posługi osób, które należą do ich grup. Czynią to w jedności z liderami i pasterzem Wspólnoty.
Animatorami małych grup są osoby wyznaczone przez Radę i Pasterza Wspólnoty, które przechodzą formacje w zakresie metod prowadzenia małych grup oraz budowania swojej wiedzy w obrębie programu formacji.
Animatorem może być osoba (lub małżeństwo), która cieszy się we Wspólnocie dobrą opinią oraz posiada wystarczającą wiedzę teologiczną i metodyczną. Wszyscy animatorzy zobowiązani są do własnej formacji ciągłej. Winni dbać o rozwój członków małej grupy, kierować pracami oraz prowadzić interesująco spotkania grupy dzielenia.